За нас

MFINANCE и MBUSINESS са продукти на МедЛийз АД

МедЛийз АД е небанкова финансова институция. Стартът на компанията е финансово обезпечен от продажба на българска компания с многогодишен опит в IT сектора. Екипът на МедЛийз АД се състои от специалисти в различни сфери, профилирани в банковото дело, IT индустрията и дистрибуцията на медицински продукти. Основавайки се на този опит и обединявайки познанията си, ние се стремим да предлагаме финансова услуга, която е конкурентна на банковите предложения и съобразена със специфичните изисквания на клиентите в сферата на здравеопазването. Опитът, натрупан в различни бизнес сфери, ни позволява да предложим максимално достъпни и гъвкави условия, и да отговаряме пълноценно на нуждите на нашите клиенти.

След успешния старт на специализирания продукт MedLease, обслужващ медицински потребности и на базата на многобройни запитвания за финансиране на други цели, компанията взе решение да използва натрупания опит и вече отвърдените предимства, създавайки стандартен потребителски кредит в четири основни направления: Рефинансиране на кредит от банка, Консолидиране на задължения, многоцелеви потребителски кредит и стоков кредит.

Финансовите продукти MedLease и MFinance са без такси и комисиони като клиента заплаща само лихвен процент.

Общи Условия за Достъп и Ползване на Интернет Страниците на „МедЛийз" АД

 

 1. Сайтовете www.medlease.bg и www.mfinance.bg са собственост на „МедЛийз” АД. Съдържанието на сайтовете е предназначено да предоставя информация за дружеството и предлаганите от него продукти и услуги до неограничен кръг лица (Потребители). Всеки Потребител се съгласява, осъществявайки връзка с тези уебсайтове, да бъде обвързан с условията посочени по-долу.
 2. С осъществяването на достъп до сайтовете Потребителите чрез изрични и подразбиращи се действия удостоверяват, че притежават необходимите знания, умения и оборудване за осъществяване на връзка с интернет страниците. Следва да се има предвид, че неоторизираният достъп и пребиваването в компютърната система, хостваща тези сайтове, смущаването и/или затрудняването на работата и опитите за неразрешено модифициране и/или промяна на информацията съдържаща се в тези сайтове (включително и на хостващата компютърна система) е престъпление и се наказва съгласно действащия Наказателен Кодекс на Република България.
 3. Достъпът до тези сайтове е безплатен. Всички разноски, свързани с осъществяването на комуникационна свързаност към Интернет, са за сметка на Потребителя и ще бъдат понесени от него при условията и тарифите на съответния телекомуникационен оператор. Ползването на данните и информацията, съдържаща се в сайтовете е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на Потребителя при спазване ограниченията в полза на титуляря на авторското право – „МедЛийз” АД по ЗАПСП. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайтовете. „МедЛийз” АД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до тези сайтове.
 4. Информацията, публикувана на тези сайтове, се отнася до „МедЛийз” АД и предлаганите от дружеството продукти и услуги. Никаква част от нея не е и не може да бъде разглеждана, възприемана и/или интерпретирана като покана, предложение, оферта, реклама и/или друг търговски метод и/или като правен съвет. „МедЛийз” АД отбелязва, че потребителското кредитиране е строго регламентирана дейност от Закона за потребителския кредит. С оглед действащото законодателство и конкретните параметри на сделката е възможно конкретно сключена сделка да се различава изцяло или в определени условия или части от характеристиките и условията, публикувани в този сайт.
 5. „МедЛийз” АД полага максимални усилия да предоставя актуална и точна информация на сайта относно продуктите и услугите си, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. Всяка публикация подлежи на промяна без предварително предизвестие по преценка на и от „МедЛийз” АД. Дружеството не поема нито изрични, нито подразбиращи се гаранции от какъвто и да е вид относно информация, публикувана на сайтовете. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да е гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи. „МедЛийз” АД не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията.
 6. „МедЛийз“ АД не носи никаква отговорност за всякакви имуществени и неимуществени вреди, пропуснати ползи, възникнали директно, индиректно, поради или свързани с достъп до тези сайтове и информацията на тях. Това се отнася и за случаите, в които „МедЛийз” АД посочва възможността да бъдат претърпени такива вреди. „МедЛийз” АД не гарантира адекватността, точността или пълнотата на съдържанието и информацията на тези сайтове. „МедЛийз“ АД няма да отговаря за вреди, причинени на техническото оборудване (хардуер, софтуер и др.) на Потребителя, настъпили по време на и/или при и/или във връзка с осъществяването на достъп (вкл. при опит) до информацията на сайтовете. Потребителите са изцяло отговорни за оценката на използваемостта на информацията на сайтовете и носят пълната и безусловна отговорност за резултата от действия, предприети въз основа на информация предоставена чрез тези интернет страници.
 7. „МедЛийз” АД е вписано като администратор на лични данни в Регистъра на администраторите на лични данни на Комисията за защита на личните данни под № 427118. Дружеството е въвело всички задължителни технически и организационни мерки и процедури изисквани съгласно Закона за защита личните данни, като същите се обработват и ползват от „МедЛийз” АД, при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, и могат да бъдат предоставени на трети лица, единствено и само, при условията на Закона за защита на личните данни. Обработването на данните се извършва чрез електронни средства и на ръка. „МедЛийз” АД ще положи максимални усилия да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни и предоставена от Потребителите на хартия или он–лайн чрез попълнени електронни формуляри, електронна кореспонденция и/или електронна платформа за обслужване. Доколкото Потребителят не е задължен да установява отношения с „МедЛийз” АД, предоставянето на лични данни е доброволно. Доколкото „МедЛийз” АД е задължено да изпълнява определени нормативни изисквания, отказът от предоставяне на лични данни води до невъзможност за възникване на съответното правоотношение на Потребителя с „МедЛийз” АД. Потребител има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, обработвани от „МедЛийз” АД, както и да иска поправка на тези данни. Тези права могат да бъдат упражнени по установения от закона ред.
 8. „МедЛийз” АД притежава изключителните права върху дизайна, структурата, съдържанието на тези сайтове като обект на авторско право с всички запазени права. Потребителите могат да зареждат или да отпечатват отделни страници и/или части от сайтовете при условие, че не премахват бележките за авторско право или други такива, свързани със собствеността. Никакви части от тези сайтове и съдържащите се в тях публикации не може да бъдат копирани, възпроизвеждани, модифицирани и/или разпространявани по какъвто и да е начин и независимо от средствата без изричното писмено съгласие на „МедЛийз” АД, освен в границите позволени от Закона за авторското право и сродните му права. Достъпът до сайтовете не представлява по никакъв начин, форма, основание и/или претекст разрешение за ползване, възпроизвеждане, модификация, разпространение и всякакви други правни и фактически действия с регистрираните търговски марки, публикувани на страниците.
 9. В случай, че Потребителят получи достъп до информация, документи и услуги съдържащи се в други интернет страници, към които сайтовете www.medlease.bg и www.mfinance.bg препраща, следва да сте наясно, че „МедЛийз” АД не е правило проверка или анализ, на който и да е сайт, свързан с www.medlease.bg и www.mfinance.bg, и не гарантира, потвърждава или поема никаква отговорност за верността на съдържанието или достъпността на друга интернет страница, както и за продуктите, услугите или други такива, предлагани чрез такава интернет страница (включително и за действия на Потребителя предприети вследствие на възприемане на информация от друг сайт), до която потребителят е получил достъп.
 10. Интернет страниците на „МедЛийз” АД са насочени към неограничен кръг лица. Лица, на които е забранен достъпът до страницата и/или изложената в него информация, не трябва да осъществяват достъп до страницата. За неуредени от настоящите общи условия въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.

Общи Условия за Достъп и Ползване на Интернет Страниците на „МедЛийз" АД

 

 1. Сайтовете www.medlease.bg и www.mfinance.bg са собственост на „МедЛийз” АД. Съдържанието на сайтовете е предназначено да предоставя информация за дружеството и предлаганите от него продукти и услуги до неограничен кръг лица (Потребители). Всеки Потребител се съгласява, осъществявайки връзка с тези уебсайтове, да бъде обвързан с условията посочени по-долу.
 2. С осъществяването на достъп до сайтовете Потребителите чрез изрични и подразбиращи се действия удостоверяват, че притежават необходимите знания, умения и оборудване за осъществяване на връзка с интернет страниците. Следва да се има предвид, че неоторизираният достъп и пребиваването в компютърната система, хостваща тези сайтове, смущаването и/или затрудняването на работата и опитите за неразрешено модифициране и/или промяна на информацията съдържаща се в тези сайтове (включително и на хостващата компютърна система) е престъпление и се наказва съгласно действащия Наказателен Кодекс на Република България.
 3. Достъпът до тези сайтове е безплатен. Всички разноски, свързани с осъществяването на комуникационна свързаност към Интернет, са за сметка на Потребителя и ще бъдат понесени от него при условията и тарифите на съответния телекомуникационен оператор. Ползването на данните и информацията, съдържаща се в сайтовете е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на Потребителя при спазване ограниченията в полза на титуляря на авторското право – „МедЛийз” АД по ЗАПСП. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайтовете. „МедЛийз” АД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до тези сайтове.
 4. Информацията, публикувана на тези сайтове, се отнася до „МедЛийз” АД и предлаганите от дружеството продукти и услуги. Никаква част от нея не е и не може да бъде разглеждана, възприемана и/или интерпретирана като покана, предложение, оферта, реклама и/или друг търговски метод и/или като правен съвет. „МедЛийз” АД отбелязва, че потребителското кредитиране е строго регламентирана дейност от Закона за потребителския кредит. С оглед действащото законодателство и конкретните параметри на сделката е възможно конкретно сключена сделка да се различава изцяло или в определени условия или части от характеристиките и условията, публикувани в този сайт.
 5. „МедЛийз” АД полага максимални усилия да предоставя актуална и точна информация на сайта относно продуктите и услугите си, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. Всяка публикация подлежи на промяна без предварително предизвестие по преценка на и от „МедЛийз” АД. Дружеството не поема нито изрични, нито подразбиращи се гаранции от какъвто и да е вид относно информация, публикувана на сайтовете. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да е гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи. „МедЛийз” АД не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията.
 6. „МедЛийз“ АД не носи никаква отговорност за всякакви имуществени и неимуществени вреди, пропуснати ползи, възникнали директно, индиректно, поради или свързани с достъп до тези сайтове и информацията на тях. Това се отнася и за случаите, в които „МедЛийз” АД посочва възможността да бъдат претърпени такива вреди. „МедЛийз” АД не гарантира адекватността, точността или пълнотата на съдържанието и информацията на тези сайтове. „МедЛийз“ АД няма да отговаря за вреди, причинени на техническото оборудване (хардуер, софтуер и др.) на Потребителя, настъпили по време на и/или при и/или във връзка с осъществяването на достъп (вкл. при опит) до информацията на сайтовете. Потребителите са изцяло отговорни за оценката на използваемостта на информацията на сайтовете и носят пълната и безусловна отговорност за резултата от действия, предприети въз основа на информация предоставена чрез тези интернет страници.
 7. „МедЛийз” АД е вписано като администратор на лични данни в Регистъра на администраторите на лични данни на Комисията за защита на личните данни под № 427118. Дружеството е въвело всички задължителни технически и организационни мерки и процедури изисквани съгласно Закона за защита личните данни, като същите се обработват и ползват от „МедЛийз” АД, при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, и могат да бъдат предоставени на трети лица, единствено и само, при условията на Закона за защита на личните данни. Обработването на данните се извършва чрез електронни средства и на ръка. „МедЛийз” АД ще положи максимални усилия да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни и предоставена от Потребителите на хартия или он–лайн чрез попълнени електронни формуляри, електронна кореспонденция и/или електронна платформа за обслужване. Доколкото Потребителят не е задължен да установява отношения с „МедЛийз” АД, предоставянето на лични данни е доброволно. Доколкото „МедЛийз” АД е задължено да изпълнява определени нормативни изисквания, отказът от предоставяне на лични данни води до невъзможност за възникване на съответното правоотношение на Потребителя с „МедЛийз” АД. Потребител има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, обработвани от „МедЛийз” АД, както и да иска поправка на тези данни. Тези права могат да бъдат упражнени по установения от закона ред.
 8. „МедЛийз” АД притежава изключителните права върху дизайна, структурата, съдържанието на тези сайтове като обект на авторско право с всички запазени права. Потребителите могат да зареждат или да отпечатват отделни страници и/или части от сайтовете при условие, че не премахват бележките за авторско право или други такива, свързани със собствеността. Никакви части от тези сайтове и съдържащите се в тях публикации не може да бъдат копирани, възпроизвеждани, модифицирани и/или разпространявани по какъвто и да е начин и независимо от средствата без изричното писмено съгласие на „МедЛийз” АД, освен в границите позволени от Закона за авторското право и сродните му права. Достъпът до сайтовете не представлява по никакъв начин, форма, основание и/или претекст разрешение за ползване, възпроизвеждане, модификация, разпространение и всякакви други правни и фактически действия с регистрираните търговски марки, публикувани на страниците.
 9. В случай, че Потребителят получи достъп до информация, документи и услуги съдържащи се в други интернет страници, към които сайтовете www.medlease.bg и www.mfinance.bg препраща, следва да сте наясно, че „МедЛийз” АД не е правило проверка или анализ, на който и да е сайт, свързан с www.medlease.bg и www.mfinance.bg, и не гарантира, потвърждава или поема никаква отговорност за верността на съдържанието или достъпността на друга интернет страница, както и за продуктите, услугите или други такива, предлагани чрез такава интернет страница (включително и за действия на Потребителя предприети вследствие на възприемане на информация от друг сайт), до която потребителят е получил достъп.
 10. Интернет страниците на „МедЛийз” АД са насочени към неограничен кръг лица. Лица, на които е забранен достъпът до страницата и/или изложената в него информация, не трябва да осъществяват достъп до страницата. За неуредени от настоящите общи условия въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.

Информация и условия за обработката на личните данни от МедЛийз АД, ЕИК: 204232311

 

 1. МедЛийз АД ще използва лични данни за:
  • подготовка, сключване и изпълнение на договор за потребителски кредит, плащания, и/или други предлагани продукти или услуги, включително и съхранение на свързана информация;
  • идентификация на лица чрез събиране, използване, съхранение на лични данни, включително документи, записи на информация, удостоверяващи самоличност, за да се обработи заявка за кредит; сключване и изпълнение на договор за кредит;
  • оценка на кредитоспособността, анализ на кредитния риск, въз основа на достатъчно информация, получена от ЦКР към БНБ и/или в друга база данни, използвана в Република България (РБ) за оценка на кредитоспособността на потребителите, списъци (регистри) по смисъла на ЗМИП/ЗМФТ;
  • достъп, получаване, предоставяне и коригиране на данни съгласно уредбата за дейността на ЦКР към БНБ;
  • обработка и гарантиране сигурността на Вашите лични данни според изискванията на приложимото право;
  • налагане на санкции/ембарго, мерки за предотвратяване изпирането на пари, финансирането на тероризма, данъчни измами, контрол, уведомяване, изисквания за данъчно облагане и счетоводни задължения;
  • наблюдение, откриване, доказване автентичността/точното изпълнение и докладване на трансакции, включително такива, които се отклоняват от нормалните модели във връзка с мерките по ЗМИП и ЗМФТ;
  • прехвърляне на вземания и задължения съгласно ЗЗД и обработка на Вашите лични данни от всеки нов Кредитор на вземането;
  • отговор на Ваше искане/жалба или такова от държавен/публичен/съдебен орган;
  • събиране на вземания по отпуснати кредити, включително и по съдебен ред, принудително изпълнение на съдебни решения и/или заповеди;
  • съгласие за обработка съгласно изискванията на приложимото национално законодателство;
  • изпълнение на регулаторни процедури / надзорни изисквания, съхранение и докладване към компетентните органи;
  • всяко друго задължение за МедЛийз АД, което произтича от нормативен акт;
  • предоставяне на информация за нашите продукти и/или услуги съобразени с избрани (посочени) от потребителя параметри;
  • извършване на оценка /автоматизирано вземане на решение относно цената и условията на услуга предоставена на потребителя;
  • получаване на допълнителна лична информация, която да послужи и за потвърждение на истинността на предоставената от потребител информация, включително чрез социалните медии;
  • извършване проверки за валидност на предоставените документи за самоличност;
  • за контакт с потребител или с трети лица, за които потребител ни е предоставили данни;
  • потвърждение на самоличност;
  • отговорим на Вашите въпроси и Ви окажем съдействие, чрез предоставяне на необходима информация, включително за сключени с нас Договори и тяхното изпълнение или др. предлагани от нас продукти или услуги;
  • потвърждение, проверка, анализи, използване и съхранение на информация и документи от/за: доходи/плащания, трудова заетост, от източници: НОИ, НАП, списъци (регистри) по смисъла на ЗМИП/ЗМФТ, ГРАО, работодател, АВп., ТР, и др.;
  • съхранение на цялата придобита информация и документи на електронни, хартиени и други носители, във връзка с искане за отпускане на потребителски кредит, за срок от една година, във връзка със сключения договор между нас и НОИ, както и Становище на КЗЛД рег.№ II-6838/2012 г., и за сключени Договори или друг вид предлагани от/чрез нас продукти или услуги, за срок не по-кратък от пет години след прекратяване на отношенията по този договор;
  • проверка по собствена преценка за необходимост, по всяко време до пълното погасяване на кредита на актуалността, верността, пълнотата на получената информация, включително при/чрез независими източници и регистри, като, но не само, НОИ, НАП, ГРАО, ТР и др.;
  • управление/изпълнение на кредита или други наши услуги;
  • поддръжка на актуалността на записите на електронен, хартиен или друг носител;
  • прехвърляне на правата ни на трето лице;
  • изпращане на съобщения/изявления на предоставените адреси, свързани с отпуснат кредит/друга услуга;
  • изпълнение на правата и задълженията си съгласно сключените с нас договори;
  • осигуряване на мрежова, информационна, физическа сигурност;
 2. МедЛийз АД може да използва лични данни на потребители за подобрение на управлението на риска, създаване на нови продукти/услуги. Личните данни, които изискваме и събираме от потребители са задължителни изискуеми за подготовка, сключване и изпълнение на договори за кредит, потребителски споразумения, плащания, и/или др. предлагани от/чрез нас продукти или услуги. Без тези данни не бихме могли да осъществяваме дейността си и да предоставяме услугите си. Допълнителна обработка на данните ще правим само след получаването на съгласие от съответния потребител.
 3. МедЛийз АД обработва следните лични данни:
   • Самоличност - три имена, ЕГН, номер на документ за самоличност, вкл. и копие от него, националност, място и дата на раждане, пол, снимка, IP адрес;
   • Адрес и телефон - телефонни номера за връзка вкл. и на трети лица/свързани лица, пощенски адрес, електронна поща;
   • Семейно положение / свързани лица - семейно положение, данни за свързани лица, брой деца;
   • Информация за образованието и заетостта - ниво на образование, заетост, работодател, възнаграждение;
   • Банкови, финансови и транзакционни данни - данни за банкови сметки, парични преводи, деклариран профил на инвеститорите, кредитна история, дългове, разходи, справки в ЦКР и др.; Данъчен статус - например данъчен номер, данъчен статут;
   • Данни, свързани с Вашите предпочитания и потребителско поведение- данни, свързани с използването на нашите услуги, банкови, финансови и транзакционни данни;
   • Данни от Вашите взаимодействия с нас- интернет страници, приложения, страници в социалните медии, срещи, обаждания, чат история, електронни писма, телефонни разговори;

  Биометрични данни и данни за здравословно състояние ще се обработват само след изрично съгласие.

 4. Източници на данните:
  • Потребител.
  • Държавни/общински органи или институции.
  • Трети страни – страници в социални медии съдържащи публикувана от потребителите информация, трети лица, които събират и предоставят информация по правно регламентиран път, публично достъпни бази данни.
  • Данните получени от тези източници ще се използват за потвърждение/актуализация на информацията предоставена от / събрана за потребителя.
 5. При определени обстоятелства могат да бъдат събрани и използвани лични данни на лица, с които имаме, бихме имали или сме имали пряка/директна връзка, (напр. кредитоискатели). Възможно е да обработваме информация за лица без да имаме пряка/директна връзка. Например, когато работодател ни предостави информация за физическо лице, данни за контакт са предоставени от наш клиент, ако сте член на семейство; пълномощници/законни представители; 
 6. Достъп до лични данни необходим за осъществяване на дейността на МедЛийз АД за посочените цели, ще бъде предоставян само на: служители на МедЛийз АД, подизпълнители, както и трети лица, доставчици на услуги, които извършват услуги от името на МедЛийз АД, включително събиране на вземания; партньори; финансови/съдебни/правоприлагащи органи/държавни органи или агенции, лица с определени от закона права и задължения, включително: адвокати, нотариуси, държавни/частни съдебни изпълнители, одитори и т.н., само в степента необходима за осъществяване на дейността им и въз основа на правно основание. Няма да осъществяваме трансфер на лични данни извън ЕИП.Право на достъп: можете да получите информация, свързана с обработката на Вашите лични данни, както и копие от личните Ви данни. 

  Право на коригиране: когато считате, че Вашите лични данни са неточни или непълни, можете да поискате такива лични данни да бъдат съответно променени. 

  Право на изтриване: можете да поискате изтриването на личните Ви данни, доколкото това е разрешено от закона.

  Право на ограничаване: можете да поискате ограничаване на обработката на Вашите лични данни, освен ако това би противоречало на наше правно задължение. 

  Право на възражение: можете да възразите срещу обработването на личните Ви данни на основания, свързани с конкретната Ви ситуация. Имате абсолютно право да се противопоставите на обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, което включва профилиране, свързано с такъв директен маркетинг. 

  Право да оттеглите Вашето съгласие: когато сте дали съгласието си за обработка на Вашите лични данни, имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време; Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на данните на субекта, основано на даденото от него съгласие преди оттегляне му и на обработка основаваща се на друго правно основание. 

  Право на преносимост на данни: когато имаме законово основание и е технически осъществимо, данните Ви може да бъдат прехвърлени на трета страна. 

  Право да подадете жалба до компетентния надзорен орган – Комисия за защита на личните данни; В случаите, в които с цел сключване или изпълнение на договор, Вие сте бил обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране, Вие имате право ако сметнете за необходимо, да изразите гледната си точка, да оспорите това наше решение, като и да поискате човешка намеса в разглеждането му.

  Ако искате да упражнявате посочените по-горе права, моля изпратете писмо или електронна поща claims@medlease.bg, или на адрес: бул. Св. Наум N3, София 1421. Моля, имайте предвид, че може да е необходима допълнителна проверка за Вашата идентификация.Ако имате въпроси, свързани с използването на Вашите лични данни съгласно настоящото Информационно известие, моля свържете се с нашия служител по защита на данните claims@medlease.bgтел: 0700 20 840 или на адрес: бул. Св. Наум N3, София 1421.

Информация и условия за обработката на личните данни от МедЛийз АД, ЕИК: 204232311

 

 1. МедЛийз АД ще използва лични данни за:
  • подготовка, сключване и изпълнение на договор за потребителски кредит, плащания, и/или други предлагани продукти или услуги, включително и съхранение на свързана информация;
  • идентификация на лица чрез събиране, използване, съхранение на лични данни, включително документи, записи на информация, удостоверяващи самоличност, за да се обработи заявка за кредит; сключване и изпълнение на договор за кредит;
  • оценка на кредитоспособността, анализ на кредитния риск, въз основа на достатъчно информация, получена от ЦКР към БНБ и/или в друга база данни, използвана в Република България (РБ) за оценка на кредитоспособността на потребителите, списъци (регистри) по смисъла на ЗМИП/ЗМФТ;
  • достъп, получаване, предоставяне и коригиране на данни съгласно уредбата за дейността на ЦКР към БНБ;
  • обработка и гарантиране сигурността на Вашите лични данни според изискванията на приложимото право;
  • налагане на санкции/ембарго, мерки за предотвратяване изпирането на пари, финансирането на тероризма, данъчни измами, контрол, уведомяване, изисквания за данъчно облагане и счетоводни задължения;
  • наблюдение, откриване, доказване автентичността/точното изпълнение и докладване на трансакции, включително такива, които се отклоняват от нормалните модели във връзка с мерките по ЗМИП и ЗМФТ;
  • прехвърляне на вземания и задължения съгласно ЗЗД и обработка на Вашите лични данни от всеки нов Кредитор на вземането;
  • отговор на Ваше искане/жалба или такова от държавен/публичен/съдебен орган;
  • събиране на вземания по отпуснати кредити, включително и по съдебен ред, принудително изпълнение на съдебни решения и/или заповеди;
  • съгласие за обработка съгласно изискванията на приложимото национално законодателство;
  • изпълнение на регулаторни процедури / надзорни изисквания, съхранение и докладване към компетентните органи;
  • всяко друго задължение за МедЛийз АД, което произтича от нормативен акт;
  • предоставяне на информация за нашите продукти и/или услуги съобразени с избрани (посочени) от потребителя параметри;
  • извършване на оценка /автоматизирано вземане на решение относно цената и условията на услуга предоставена на потребителя;
  • получаване на допълнителна лична информация, която да послужи и за потвърждение на истинността на предоставената от потребител информация, включително чрез социалните медии;
  • извършване проверки за валидност на предоставените документи за самоличност;
  • за контакт с потребител или с трети лица, за които потребител ни е предоставили данни;
  • потвърждение на самоличност;
  • отговорим на Вашите въпроси и Ви окажем съдействие, чрез предоставяне на необходима информация, включително за сключени с нас Договори и тяхното изпълнение или др. предлагани от нас продукти или услуги;
  • потвърждение, проверка, анализи, използване и съхранение на информация и документи от/за: доходи/плащания, трудова заетост, от източници: НОИ, НАП, списъци (регистри) по смисъла на ЗМИП/ЗМФТ, ГРАО, работодател, АВп., ТР, и др.;
  • съхранение на цялата придобита информация и документи на електронни, хартиени и други носители, във връзка с искане за отпускане на потребителски кредит, за срок от една година, във връзка със сключения договор между нас и НОИ, както и Становище на КЗЛД рег.№ II-6838/2012 г., и за сключени Договори или друг вид предлагани от/чрез нас продукти или услуги, за срок не по-кратък от пет години след прекратяване на отношенията по този договор;
  • проверка по собствена преценка за необходимост, по всяко време до пълното погасяване на кредита на актуалността, верността, пълнотата на получената информация, включително при/чрез независими източници и регистри, като, но не само, НОИ, НАП, ГРАО, ТР и др.;
  • управление/изпълнение на кредита или други наши услуги;
  • поддръжка на актуалността на записите на електронен, хартиен или друг носител;
  • прехвърляне на правата ни на трето лице;
  • изпращане на съобщения/изявления на предоставените адреси, свързани с отпуснат кредит/друга услуга;
  • изпълнение на правата и задълженията си съгласно сключените с нас договори;
  • осигуряване на мрежова, информационна, физическа сигурност;
 2. МедЛийз АД може да използва лични данни на потребители за подобрение на управлението на риска, създаване на нови продукти/услуги. Личните данни, които изискваме и събираме от потребители са задължителни изискуеми за подготовка, сключване и изпълнение на договори за кредит, потребителски споразумения, плащания, и/или др. предлагани от/чрез нас продукти или услуги. Без тези данни не бихме могли да осъществяваме дейността си и да предоставяме услугите си. Допълнителна обработка на данните ще правим само след получаването на съгласие от съответния потребител.
 3. МедЛийз АД обработва следните лични данни:
   • Самоличност - три имена, ЕГН, номер на документ за самоличност, вкл. и копие от него, националност, място и дата на раждане, пол, снимка, IP адрес;
   • Адрес и телефон - телефонни номера за връзка вкл. и на трети лица/свързани лица, пощенски адрес, електронна поща;
   • Семейно положение / свързани лица - семейно положение, данни за свързани лица, брой деца;
   • Информация за образованието и заетостта - ниво на образование, заетост, работодател, възнаграждение;
   • Банкови, финансови и транзакционни данни - данни за банкови сметки, парични преводи, деклариран профил на инвеститорите, кредитна история, дългове, разходи, справки в ЦКР и др.; Данъчен статус - например данъчен номер, данъчен статут;
   • Данни, свързани с Вашите предпочитания и потребителско поведение- данни, свързани с използването на нашите услуги, банкови, финансови и транзакционни данни;
   • Данни от Вашите взаимодействия с нас- интернет страници, приложения, страници в социалните медии, срещи, обаждания, чат история, електронни писма, телефонни разговори;

  Биометрични данни и данни за здравословно състояние ще се обработват само след изрично съгласие.

 4. Източници на данните:
  • Потребител.
  • Държавни/общински органи или институции.
  • Трети страни – страници в социални медии съдържащи публикувана от потребителите информация, трети лица, които събират и предоставят информация по правно регламентиран път, публично достъпни бази данни.
  • Данните получени от тези източници ще се използват за потвърждение/актуализация на информацията предоставена от / събрана за потребителя.
 5. При определени обстоятелства могат да бъдат събрани и използвани лични данни на лица, с които имаме, бихме имали или сме имали пряка/директна връзка, (напр. кредитоискатели). Възможно е да обработваме информация за лица без да имаме пряка/директна връзка. Например, когато работодател ни предостави информация за физическо лице, данни за контакт са предоставени от наш клиент, ако сте член на семейство; пълномощници/законни представители; 
 6. Достъп до лични данни необходим за осъществяване на дейността на МедЛийз АД за посочените цели, ще бъде предоставян само на: служители на МедЛийз АД, подизпълнители, както и трети лица, доставчици на услуги, които извършват услуги от името на МедЛийз АД, включително събиране на вземания; партньори; финансови/съдебни/правоприлагащи органи/държавни органи или агенции, лица с определени от закона права и задължения, включително: адвокати, нотариуси, държавни/частни съдебни изпълнители, одитори и т.н., само в степента необходима за осъществяване на дейността им и въз основа на правно основание. Няма да осъществяваме трансфер на лични данни извън ЕИП.Право на достъп: можете да получите информация, свързана с обработката на Вашите лични данни, както и копие от личните Ви данни. 

  Право на коригиране: когато считате, че Вашите лични данни са неточни или непълни, можете да поискате такива лични данни да бъдат съответно променени. 

  Право на изтриване: можете да поискате изтриването на личните Ви данни, доколкото това е разрешено от закона.

  Право на ограничаване: можете да поискате ограничаване на обработката на Вашите лични данни, освен ако това би противоречало на наше правно задължение. 

  Право на възражение: можете да възразите срещу обработването на личните Ви данни на основания, свързани с конкретната Ви ситуация. Имате абсолютно право да се противопоставите на обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, което включва профилиране, свързано с такъв директен маркетинг. 

  Право да оттеглите Вашето съгласие: когато сте дали съгласието си за обработка на Вашите лични данни, имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време; Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на данните на субекта, основано на даденото от него съгласие преди оттегляне му и на обработка основаваща се на друго правно основание. 

  Право на преносимост на данни: когато имаме законово основание и е технически осъществимо, данните Ви може да бъдат прехвърлени на трета страна. 

  Право да подадете жалба до компетентния надзорен орган – Комисия за защита на личните данни; В случаите, в които с цел сключване или изпълнение на договор, Вие сте бил обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране, Вие имате право ако сметнете за необходимо, да изразите гледната си точка, да оспорите това наше решение, като и да поискате човешка намеса в разглеждането му.

  Ако искате да упражнявате посочените по-горе права, моля изпратете писмо или електронна поща claims@medlease.bg, или на адрес: бул. Св. Наум N3, София 1421. Моля, имайте предвид, че може да е необходима допълнителна проверка за Вашата идентификация.Ако имате въпроси, свързани с използването на Вашите лични данни съгласно настоящото Информационно известие, моля свържете се с нашия служител по защита на данните claims@medlease.bgтел: 0700 20 840 или на адрес: бул. Св. Наум N3, София 1421.